INFORMATYKA

Praca domowa z działu Algorytmy dla klas II i III

ocena dopuszczająca (2)

zad - Zbuduj algorytm obliczający obwód koła (bez warunków).

ocena dostateczna (3)

zad - Zbuduj algorytm obliczający pierwiastek z danej liczby (uwzględnij warunki).

ocena dobra (4)

zad - Zbuduj algorytm wczytujący dwie liczby całkowite i obliczający ich sumę oraz różnicę. W zależności od wyników, wyświetla komunikat „suma większa od różnicy” lub „różnica większa od sumy”.

ocena bardzo dobra (5)

zad - Zbuduj algorytm obliczający największy wspólny dzielnik dla dwóch podanych dodatnich liczb całkowitych.

ocena celująca (6)

zad -  Zbuduj algorytm gdzie użytkownik podaje dwie liczby całkowite a, b. algorytm ma za zadanie wypisać wszystkie parzyste liczby w kolejności rosnącej, a następnie wszystkie liczby nieparzyste w kolejności malejącej z przedziału <a;b>. niech a, b – liczby całkowite z zakresu 0-255.

Zadania dodatkowe

zad 1 - Zbuduj algorytm obliczający iloraz całkowity i resztę z dzielenia liczb naturalnych .

zad 2 - Zbuduj algorytm dodający kolejne liczby nieparzyste.

zad 3 - Zbuduj algorytm gdzie dana jest liczba dwucyfrowa k. Algorytm ma wypisać wszystkie liczby dwucyfrowe nie większe niż k w kolejności rosnącej.

 

Kryteria oceny stron www

  1. Prawidłowe definiowanie podstawowej struktury strony internetowej w HTML 

max 3 pkt

  1. Wykorzystywanie znaczników związanych z formatowaniem tekstu (czcionka, styl, rozmiar, kolor, nagłówki, punktowanie, numerowanie itp.)                             

max 6 pkt

  1. Prawidłowe wstawianie hiperłączy (linki do podstron, do prog. poczt., itp.)        

max 3 pkt

  1. Właściwe wstawianie obrazów        

max 5 pkt

  1. Prawidłowe tworzenie tabeli i stopień zaawansowania jej formatowania

max 5 pkt      

  1. Dodatkowe znaczniki, wpływające na poprawienie estetyki strony (tło, ankieta, menu, linie, inne)

max 8 – 12pkt